Clases de chino mandarín (4)

0
111

Esta semana vamos a aprender con Andrea Wang y Sol Hung a preguntar el precio de las cosas y los números, así como también a decir la hora.

 

A continuación les ofrecemos el contenido de la clase con la escritura en chino y sus respectivas pronunciaciones. Al lado de cada palabra está la fonética zhù yīn entre paréntesis, mientras que su pronunciación en pīn yīn se encuentra abajo de cada letra:

 

Unidad cuatro:

 

多(ㄉㄨㄛ)少(ㄕㄠˇ)錢(ㄑㄧㄢˊ) ?

Duō       shǎo       qián

 

請(ㄑㄧㄥˇ)問(ㄨㄣˋ)這(ㄓㄜˋ)一(ㄧ)  雙(ㄕㄨㄤ)鞋(ㄒㄧㄝˊ)子(ㄗˇ)多(ㄉㄨㄛ)少(ㄕㄠˇ)錢(ㄑㄧㄢˊ) ?

qǐng          wèn      zhè        yī     shuāng      xié            zǐ      duō         shǎo       qián

 

你(ㄋㄧˇ)喜(ㄒㄧˇ)歡(ㄏㄨㄢ)就(ㄐㄧㄡˋ)算(ㄙㄨㄢˋ)你(ㄋㄧˇ)便(ㄅㄧㄢˋ)宜(ㄧˊ)一(ㄧ)點(ㄉㄧㄢˇ) ,

nǐ           xǐ         huān        jiù           suàn          nǐ         biàn           yí       yī     diǎn

1,400             元(ㄩㄢˊ) 。

(yī qiān sì bǎi) yuán

 

好(ㄏㄠˇ)貴(ㄍㄨㄟˋ)喔(ㄛ)  我(ㄨㄛˇ)的(˙ㄉㄜ)預(ㄩˋ)算(ㄙㄨㄢˋ)只(ㄓˇ)有(ㄧㄡˇ) 800  元(ㄩㄢˊ),

hǎo        guì          wō       wǒ         de          yù    suàn          zhī      yǒu      (bā bǎi) yuán

可(ㄎㄜˇ)以(ㄧˇ)算(ㄙㄨㄢˋ)我(ㄨㄛˇ)便(ㄅㄧㄢˋ)宜(ㄧˊ)一(ㄧ)點(ㄉㄧㄢˇ)嗎(˙ㄇㄚ) ?

kě          yǐ      suàn          wǒ        biàn           yí       yī     diǎn           ma

 

 

好(ㄏㄠˇ)吧(ㄅㄚ) , 少(ㄕㄠˇ)收(ㄕㄡ)你(ㄋㄧˇ)   200       元(ㄩㄢˊ) ,

hǎo        ba             shǎo     shōu      nǐ          (liǎng bǎi)  yuán

那(ㄋㄚˋ)麼(˙ㄇㄜ)就(ㄐㄧㄡˋ)     1,200        元(ㄩㄢˊ)好(ㄏㄠˇ)了(˙ㄌㄜ) 。

nà        me         jiù      (yī qiān liǎng bǎi) yuán      hǎo         le

 

我(ㄨㄛˇ)只(ㄓˇ)有(ㄧㄡˇ)一(ㄧ)張(ㄓㄤ) 1,000   元(ㄩㄢˊ) 的(˙ㄉㄜ)鈔(ㄔㄠ)票(ㄆㄧㄠˋ) 。

wǒ         zhī     yǒu         yī     zhāng   (yī qiān) yuán       de          chāo     piào

好(ㄏㄠˇ) , 好(ㄏㄠˇ) , 這(ㄓㄜˋ)是(ㄕˋ)最(ㄗㄨㄟˋ)後(ㄏㄡˋ) 一 (ㄧ)雙(ㄕㄨㄤ) 。

hǎo            hǎo             zhè       shì      zuì         hòu          yī      shuāng

1,000     元(ㄩㄢˊ)賣(ㄇㄞˋ)給(ㄍㄟˇ)你(ㄋㄧˇ)。

(yī qiān) yuán     mài         gěi          nǐ

 

Vocabularios de la unidad: 

 

多少錢(duō shǎo qián) ¿Cuánto sale?

請問(qǐng wèn) una pregunta

這(zhè) este

一雙(yī  shuāng) un par

鞋子(xié zǐ) calzado

喜歡(xǐ huān) gustar

就(jiù) entonces

算你(suàn nǐ) te cobro

便宜(biàn yí) barato

一點(yī diǎn) un poco

元(yuán) unidad para el dinero

好貴(hǎo guì) muy caro

預算(yù suàn) presupuesto

只有(zhī yǒu) solo tengo

可以(kě yǐ) poder, es posible

算我(suàn wǒ) cobrarme

便宜(biàn yí) barato

好(hǎo) bien

少收你(shǎo shōu nǐ) te cobro menos

那麼(nà me) entonces

一張(yī zhāng) una hoja, un billete(para contar hojas y papeles)

鈔票(chāo piào) billete

最後(zuì hòu) último

賣(mài) vender

給你(gěi nǐ) para ti

 

Segunda parte de la lección:

 

現(ㄒㄧㄢˋ)在(ㄗㄞˋ)幾(ㄐㄧˇ)點(ㄉㄧㄢˇ) ?

xiàn         zài         jǐ           diǎn

 

請(ㄑㄧㄥˇ)問(ㄨㄣˋ), 現(ㄒㄧㄢˋ)在(ㄗㄞˋ)幾(ㄐㄧˇ)點(ㄉㄧㄢˇ)呢(˙ㄋㄜ) ?

qǐng          wèn           xiàn        zài          jǐ         diǎn            ne

 

現(ㄒㄧㄢˋ)在(ㄗㄞˋ)是(ㄕˋ)八(ㄅㄚ)點(ㄉㄧㄢˇ)整(ㄓㄥˇ) 。

xiàn        zài         shì      bā      diǎn         zhěng

 

電(ㄉㄧㄢˋ)影(ㄧㄥˇ)幾(ㄐㄧˇ)點(ㄉㄧㄢˇ)開(ㄎㄞ)始(ㄕˇ)呢(˙ㄋㄜ) ?

diàn        yǐng         jǐ          diǎn           kāi       shǐ       ne

 

八(ㄅㄚ)點(ㄉㄧㄢˇ)四(ㄙˋ)十(ㄕˊ)分(ㄈㄣ) 。

bā       diǎn            sì      shí      fèn

 

從(ㄘㄨㄥˊ)這(ㄓㄜˋ)裡(ㄌㄧˇ)到(ㄉㄠˋ)電(ㄉㄧㄢˋ)影(ㄧㄥˇ)院(ㄩㄢˋ)多(ㄉㄨㄛ)遠(ㄩㄢˇ)呢(˙ㄋㄜ) ?

cóng        zhè        lǐ           dào       diàn         yǐng       yuàn      duō        yuǎn       ne

 

半(ㄅㄢˋ)小(ㄒㄧㄠˇ)時(ㄕˊ) 。

bàn      xiǎo           shí

 

我(ㄨㄛˇ)們(˙ㄇㄣ)要(ㄧㄠˋ)快(ㄎㄨㄞˋ)點(ㄉㄧㄢˇ) , 快(ㄎㄨㄞˋ)來(ㄌㄞˊ)不(ㄅㄨˋ)及(ㄐㄧˊ)了(˙ㄌㄜ) 。

wǒ        men       yào       kuài          diǎn              kuài         lái         bù          jí          le