Clases de chino mandarín (11)

0
358

學(ㄒㄩㄝˊ) 習(ㄒㄧˊ) 新(ㄒㄧㄣ) 語(ㄩˇ) 言(ㄧㄢˊ)

xué          xí           xīn           yǔ         yán

S: Andrea, 妳(ㄋㄧˇ) 最(ㄗㄨㄟˋ) 近(ㄐㄧㄣˋ) 在(ㄗㄞˋ) 忙(ㄇㄤˊ) 什(ㄕㄜˊ) 麼(˙ㄇㄜ) 呢(˙ㄋㄜ) ?

nǐ          zuì           jìn             zài         máng shé           me         ne

A: 我(ㄨㄛˇ) 最(ㄗㄨㄟˋ) 近(ㄐㄧㄣˋ) 在(ㄗㄞˋ) 學(ㄒㄩㄝˊ) 法(ㄈㄚˇ) 文(ㄨㄣˊ) ,

wǒ          zuì           jìn             zài       xué           fǎ           wén

週(ㄓㄡ) 末(ㄇㄛˋ) 都(ㄉㄡ) 要(ㄧㄠˋ) 上(ㄕㄤˋ) 課(ㄎㄜˋ) 。

zhōu    mò       dōu         yào     shàng      kè

S: 妳(ㄋㄧˇ) 這(ㄓㄜˋ) 麼(˙ㄇㄜ) 忙(ㄇㄤˊ) ,

nǐ          zhè       me       máng

難(ㄋㄢˊ) 怪(ㄍㄨㄞˋ) 每(ㄇㄟˇ) 次(ㄘˋ) 都(ㄉㄡ) 約(ㄩㄝ) 不(ㄅㄨˋ) 到(ㄉㄠˋ) 妳(ㄋㄧˇ) 。

nán      guài        měi           cì      dōu     yuē        bù        dào        nǐ

我(ㄨㄛˇ) 還(ㄏㄞˊ) 以(ㄧˇ) 為(ㄨㄟˊ) 妳(ㄋㄧˇ) 交(ㄐㄧㄠ) 了(˙ㄌㄜ)

wǒ         hái         yǐ       wéi            nǐ           jiāo             le

男(ㄋㄢˊ) 朋(ㄆㄥˊ) 友(ㄧㄡˇ) , 都(ㄉㄡ) 不(ㄅㄨˋ) 理(ㄌㄧˇ) 我(ㄨㄛˇ) !

nán     péng      yǒu            dōu       bù          lǐ           wǒ

A: 我(ㄨㄛˇ) 不(ㄅㄨˋ) 是(ㄕˋ) 重(ㄓㄨㄥˋ) 色(ㄙㄜˋ) 輕(ㄑㄧㄥ) 友(ㄧㄡˇ) 的(˙ㄉㄜ) 人(ㄖㄣˊ) 。

wǒ         bù         shì   zhòng         sè         qīng         yǒu         de         rén

這(ㄓㄜˋ) 幾(ㄐㄧˇ) 天(ㄊㄧㄢ) 我(ㄨㄛˇ) 睡(ㄕㄨㄟˋ) 眠(ㄇㄧㄢˊ) 不(ㄅㄨˋ) 足(ㄗㄨˊ) ,

zhè         jǐ         tiān           wǒ         shuì           mián         bù         zú

連(ㄌㄧㄢˊ) 黑(ㄏㄟ) 眼(ㄧㄢˇ) 圈(ㄑㄩㄢ) 都(ㄉㄡ) 變(ㄅㄧㄢˋ) 深(ㄕㄣ) 了(˙ㄌㄜ) ,

lián         hēi       yǎn       quān         dōu       biàn         shēn       le

妳(ㄋㄧˇ) 看(ㄎㄢˋ)!

nǐ          kàn

S: 真(ㄓㄣ) 的(˙ㄉㄜ) , 好(ㄏㄠˇ) 明(ㄇㄧㄥˊ) 顯(ㄒㄧㄢˇ) 喔(ㄛ) !

zhēn     de              hǎo       míng         xiǎn           wō

法(ㄈㄚˇ) 文(ㄨㄣˊ) 很(ㄏㄣˇ) 難(ㄋㄢˊ) 學(ㄒㄩㄝˊ) 嗎(˙ㄇㄚ) ?

fǎ         wén          hěn         nán       xué          ma

A: 法(ㄈㄚˇ) 語(ㄩˇ) 是(ㄕˋ) 拉(ㄌㄚ) 丁(ㄉㄧㄥ) 語(ㄩˇ) 系(ㄒㄧˋ) 的(˙ㄉㄜ) 語(ㄩˇ) 言(ㄧㄢˊ) ,

fǎ           yǔ       shì         lā          dīng           yǔ       xì         de           yǔ      yán

文(ㄨㄣˊ) 法(ㄈㄚˇ) 跟(ㄍㄣ) 西(ㄒㄧ) 語(ㄩˇ) 很(ㄏㄣˇ) 相(ㄒㄧㄤ) 近(ㄐㄧㄣˋ) ,

wén         fǎ           gēn       xī         yǔ       hěn      xiàng        jìn

但(ㄉㄢˋ) 是(ㄕˋ) 發(ㄈㄚ) 音(ㄧㄣ) 對(ㄉㄨㄟˋ) 我(ㄨㄛˇ) 來(ㄌㄞˊ) 說(ㄕㄨㄛ)

dàn       shì      fā         yīn      duì            wǒ          lái        shuō

比(ㄅㄧˇ) 較(ㄐㄧㄠˋ) 困(ㄎㄨㄣˋ) 難(ㄋㄢˊ) 。

bǐ           jiào             kùn             nán

S: 妳(ㄋㄧˇ) 要(ㄧㄠˋ) 多(ㄉㄨㄛ) 加(ㄐㄧㄚ) 練(ㄌㄧㄢˋ) 習(ㄒㄧˊ) 會(ㄏㄨㄟˋ) 話(ㄏㄨㄚˋ) 。

nǐ           yào         duō         jiā           liàn           xí         huì           huà

妳(ㄋㄧˇ) 有(ㄧㄡˇ) 法(ㄈㄚˇ) 國(ㄍㄨㄛˊ) 朋(ㄆㄥˊ) 友(ㄧㄡˇ) 嗎(˙ㄇㄚ) ?

nǐ           yǒu         fǎ         guó           péng      yǒu         ma

A: 沒(ㄇㄟˊ) 有(ㄧㄡˇ) , 所(ㄙㄨㄛˇ) 以(ㄧˇ) 很(ㄏㄣˇ) 苦(ㄎㄨˇ) 惱(ㄋㄠˇ) ,

méi       yǒu               suǒ             yǐ       hěn        kǔ           nǎo

我(ㄨㄛˇ) 都(ㄉㄡ) 沒(ㄇㄟˊ) 有(ㄧㄡˇ) 機(ㄐㄧ) 會(ㄏㄨㄟˋ) 練(ㄌㄧㄢˋ) 習(ㄒㄧˊ) 。

wǒ         dōu     méi         yǒu         jī        huì           liàn             xí

S: 我(ㄨㄛˇ) 認(ㄖㄣˋ) 識(ㄕˋ) 一(ㄧ) 位(ㄨㄟˋ) 法(ㄈㄚˇ) 國(ㄍㄨㄛˊ) 來(ㄌㄞˊ) 的(˙ㄉㄜ)

wǒ         rèn         shí       yī     wèi         fǎ           guó           lái        de

交(ㄐㄧㄠ) 換(ㄏㄨㄢˋ) 生(ㄕㄥ) ,

jiāo          huàn       shēng

我(ㄨㄛˇ) 可(ㄎㄜˇ) 以(ㄧˇ) 把(ㄅㄚˇ) 他(ㄊㄚ) 介(ㄐㄧㄝˋ) 紹(ㄕㄠˋ) 給(ㄍㄟˇ) 妳(ㄋㄧˇ) 。

wǒ         kě           yǐ           bǎ           tā       jiè            shào       gěi            nǐ

A: 他(ㄊㄚ) 人(ㄖㄣˊ) 帥(ㄕㄨㄞˋ) 嗎(˙ㄇㄚ) ?

tā         rén       shuài            ma yǒu (ㄧㄡ) nǚ (ㄋㄩ) péng (ㄆㄥ) yǒu (ㄧㄡ) ma (˙ㄇㄚ) ?

S: 妳(ㄋㄧˇ) 只(ㄓˇ) 是(ㄕˋ) 跟(ㄍㄣ) 他(ㄊㄚ) 學(ㄒㄩㄝˊ) 語(ㄩˇ) 言(ㄧㄢˊ) ,

nǐ           zhī         shì     gēn         tā       xué           yǔ       yán

又(ㄧㄡˋ) 不(ㄅㄨˋ) 是(ㄕˋ) 要(ㄧㄠˋ) 嫁(ㄐㄧㄚˋ) 給(ㄍㄟˇ) 他(ㄊㄚ) ,

yòu           bù        shì     yào        jià            gěi          tā

問(ㄨㄣˋ) 這(ㄓㄜˋ) 麼(˙ㄇㄜ) 多(ㄉㄨㄛ) 幹(ㄍㄢˋ) 嘛(ㄇㄚˊ) ?

wèn      zhè       me         duō          gàn       ma

A: 我(ㄨㄛˇ) 只(ㄓˇ) 是(ㄕˋ) 好(ㄏㄠˇ) 奇(ㄑㄧˊ) 問(ㄨㄣˋ) 一(ㄧ) 問(ㄨㄣˋ) 嘛(ㄇㄚˊ) …

wǒ             zhī      shì    hǎo         qí         wèn        yī      wèn       ma

 

Vocabularios de esta unidad:

學(ㄒㄩㄝˊ)習(ㄒㄧˊ) xué  xí  aprender

新(ㄒㄧㄣ) xīn  nuevo/a

語(ㄩˇ)言(ㄧㄢˊ)yǔ yán  lenguaje, idioma

最(ㄗㄨㄟˋ)近(ㄐㄧㄣˋ) zuì jìn  recientemente, últimamente

忙(ㄇㄤˊ) máng  ocupado/a

學(ㄒㄩㄝˊ) xué  aprender

法(ㄈㄚˇ)文(ㄨㄣˊ) fǎ wén francés

週(ㄓㄡ)末(ㄇㄛˋ) zhōu mò  fin de semana

男(ㄋㄢˊ)朋(ㄆㄥˊ)友(ㄧㄡˇ) nán péng yǒu    novio

重(ㄓㄨㄥˋ)色(ㄙㄜˋ)輕(ㄑㄧㄥ)友(ㄧㄡˇ) zhòng sè qīng yǒu, una persona de novio y que se olvida de sus amistades

人(ㄖㄣˊ) rén persona

睡(ㄕㄨㄟˋ)眠(ㄇㄧㄢˊ)不(ㄅㄨˋ)足(ㄗㄨˊ) shuì mián bù zú  falta de sueño

黑(ㄏㄟ)眼(ㄧㄢˇ)圈(ㄑㄩㄢ) hēi yǎn quān  ojeras

明(ㄇㄧㄥˊ)顯(ㄒㄧㄢˇ)míng xiǎn evidente

文(ㄨㄣˊ)法(ㄈㄚˇ) wén fǎ gramática

發(ㄈㄚ)音(ㄧㄣ) fā yīn  pronunciación

練(ㄌㄧㄢˋ)習(ㄒㄧˊ) liàn xí practicar

會(ㄏㄨㄟˋ)話(ㄏㄨㄚˋ) huì huà conversación

交(ㄐㄧㄠ)換(ㄏㄨㄢˋ)生(ㄕㄥ) jiāo huàn shēng estudiante de intercambio

介(ㄐㄧㄝˋ)紹(ㄕㄠˋ) jiè shào presentar

帥(ㄕㄨㄞˋ) shuài guapo

女(ㄋㄩˇ)朋(ㄆㄥˊ)友(ㄧㄡˇ) nǚ  péng  yǒu,  novia

好(ㄏㄠˇ)奇(ㄑㄧˊ) hǎo qí  curioso/a