Clases de chino mandarín (9)

0
342

Unidad 9  

中         秋     節   (ㄓㄨㄥㄑㄧㄡㄐㄧㄝˊ) Festival de Medio Otoño

zhōng qiū   jiē

S:  Andrea,你(ㄋㄧˇ)好(ㄏㄠˇ)!

nǐ          hǎo

A: 哈(ㄏㄚ)囉(˙ㄌㄨㄛ),Sol!

hā       luō

S: 中      秋   節 (ㄓㄨㄥㄑㄧㄡㄐㄧㄝˊ)你(ㄋㄧˇ)有(ㄧㄡˇ) 什  麼 (˙ㄕㄜˊㄇㄜ)計 畫(ㄐㄧˋㄏㄨㄚˋ)呢(˙ㄋㄜ)?

zhōng qiū jiē                                nǐ          yǒu        shé me                 jì  huà                 ne

A: 我(ㄨㄛˇ) 還 (ㄏㄞˊ) 沒 (ㄇㄟˊ) 決  定 (ㄐㄩㄝˊㄉㄧㄥˋ)。

wǒ          hái         méi         jué dìng

往       年 (ㄨㄤˇㄋㄧㄢˊ) 我 (ㄨㄛˇ) 都 (ㄉㄡ) 跟 (ㄍㄣ) 家  人 (ㄐㄧㄚㄖㄣˊ) 聚  餐 (ㄐㄩˋㄘㄢ),

wǎng nián                   wǒ           dōu        gēn         jiā rén                   jù cān

之 後(ㄓ ㄏㄡˋ)在(ㄗㄞˋ) 花園 (ㄏㄨㄚㄩㄢˊ) 喝 茶 (ㄏㄜㄔㄚˊ) 賞 月 (ㄕㄤˇㄩㄝˋ)、吃(ㄔ)月餅(ㄩㄝˋㄅㄧㄥˇ)。

zhī hòu          zài       huā yuán              hē chá           shǎng yuè                 chī   yuè bǐng

S: 今  年 (ㄐㄧㄣㄋㄧㄢˊ) 我 (ㄨㄛˇ) 父 母 (ㄈㄨˋㄇㄨˇ) 不 (ㄅㄨˋ) 在 家 (ㄗㄞˋㄐㄧㄚ),

jīn nián                     wǒ            fù mǔ                 bù           zài jiā

他 們 (ㄊㄚㄇㄣ) 將 (ㄐㄧㄤ) 出  國 (ㄔㄨㄍㄨㄛˊ) 旅 行 (ㄌㄩˇㄒㄧㄥˊ),

tā men          jiāng          chū guó                   lǚ xíng

所   以(ㄙㄨㄛˇㄧˇ) 我 (ㄨㄛˇ) 想 (ㄒㄧㄤˇ) 在 (ㄗㄞˋ) 家 裡 (ㄐㄧㄚㄌㄧˇ)

suǒ yǐ                   wǒ         xiǎng            zài            jiā lǐ

辦 (ㄅㄢˋ) 一 個 (ㄧㄍㄜˋ) 中   秋 (ㄓㄨㄥㄑㄧㄡ) 烤 肉 (ㄎㄠˇㄖㄡˋ) 派 對 (ㄆㄞˋㄉㄨㄟˋ)。

bàn         yī gè          zhōng qiū                    kǎo ròu                pài duì

A: 這(ㄓㄜˋ) 主 意 (ㄓㄨˇㄧˋ) 聽  起  來 (ㄊㄧㄥㄑㄧˇㄌㄞˊ) 不 錯 (ㄅㄨˋㄘㄨㄛˋ)。

zhè      zhǔ  yì              tīng qǐ   lái                            bù cuò

今 年 (ㄐㄧㄣㄋㄧㄢˊ) 農   曆 (ㄋㄨㄥˊㄌㄧˋ) 8  月      15      日 (ㄅㄚㄩㄝˋㄕˊㄨˇㄖˋ)

jīn nián                 nóng  lì                    bā  yuè   shí wǔ   rì

是 (ㄕˋ) 國 曆 (ㄍㄨㄛˊㄌㄧˋ) 的 (˙ㄉㄜ) 幾 月 (ㄐㄧˇㄩㄝˋ) 幾 號 (ㄐㄧˇㄏㄠˋ) 呢 (˙ㄋㄜ)?

shì     guó lì                      de             jǐ yuè                   jǐ hào                 ne

S:今年(ㄐㄧㄣㄋㄧㄢˊ)的(˙ㄉㄜ)中 秋 節(ㄓㄨㄥㄑㄧㄡㄐㄧㄝˊ)是(ㄕˋ) 9 月  27  日(ㄐㄧㄡˇㄩㄝˋㄦˋㄕˊㄑㄧㄖˋ),

jīn nián                de     zhōng qiū jiē                           shì      jiǔ yuè èr shí qī rì

剛     好(ㄍㄤㄏㄠˇ) 是(ㄕˋ) 星  期 日(ㄒㄧㄥㄑㄧˊㄖˋ)。

gāng hǎo              shì      xīng qī rì

A:真(ㄓㄣ)巧(ㄑㄧㄠˇ),隔(ㄍㄜˊ)天(ㄊㄧㄢ)就是(ㄐㄧㄡˋㄕˋ) 教 師  節 (ㄐㄧㄠˋㄕㄐㄧㄝˊ)!

zhēn     qiǎo            gé        tiān        jiù shì              jiāo shī jiē

S: 是(ㄕˋ)啊(˙ㄚ),隔(ㄍㄜˊ)天(ㄊㄧㄢ) 9   月   28          日(ㄐㄧㄡˇㄩㄝˋㄦˋㄕˊㄅㄚㄖˋ)

shì      ā         gé        tiān          jiǔ yuè  èr shí bā  rì

是(ㄕˋ) 孔  子 (ㄎㄨㄥˇㄗˇ)的(˙ㄉㄜ) 誕  辰 (ㄉㄢˋㄔㄣˊ),

shì   kǒng zǐ                    de         dàn chén

在(ㄗㄞˋ)臺 灣(ㄊㄞˊㄨㄢ) 是 (ㄕˋ) 教  師  節 (ㄐㄧㄠˋㄕㄐㄧㄝˊ)。

zài        tái wān            shì       jiāo shī jiē

A:在(ㄗㄞˋ)你(ㄋㄧˇ)的(˙ㄉㄜ)  中     秋(ㄓㄨㄥㄑㄧㄡ) 烤 肉 (ㄎㄠˇㄖㄡˋ) 派 對 (ㄆㄞˋㄉㄨㄟˋ),

zài         nǐ          de          zhōng qiū                   kǎo ròu                pài duì

誰(ㄕㄟˊ)要(ㄧㄠˋ)烤(ㄎㄠˇ)肉(ㄖㄡˋ)呢(˙ㄋㄜ)?你(ㄋㄧˇ)會(ㄏㄨㄟˋ) 烤 肉 (ㄎㄠˇㄖㄡˋ)嗎(˙ㄇㄚ)?

shuí      yào       kǎo        ròu        ne             nǐ          huì           kǎo ròu               ma

S: 我(ㄨㄛˇ) 不 會 (ㄅㄨˊㄏㄨㄟˋ),

wǒ          bù huì

所  以 (ㄙㄨㄛˇㄧˇ) 想 (ㄒㄧㄤˇ) 請 (ㄑㄧㄥˇ) 你 (ㄋㄧˇ) 來 (ㄌㄞˊ) 當 (ㄉㄤ) 大 廚 (ㄉㄚˋㄔㄨˊ)。

suǒ yǐ                   xiǎng           qǐng              nǐ            lái           dāng      dà chú

A: 我 (ㄨㄛˇ) 就 (ㄐㄧㄡˋ) 知 (ㄓ) 道 (ㄉㄠˋ) 沒 (ㄇㄟˊ) 好 (ㄏㄠˇ) 事 (ㄕˋ)!

wǒ           jiù              zhī     dào         méi         hǎo            shì

S: 我 (ㄨㄛˇ) 來 (ㄌㄞˊ) 買 (ㄇㄞˇ) 月 (ㄩㄝˋ) 餅 (ㄅㄧㄥˇ) 請 (ㄑㄧㄥˇ) 你 (ㄋㄧˇ)吃(ㄔ),

wǒ           lái           mǎi         yuè         bǐng             qǐng             nǐ           chī

你 (ㄋㄧˇ) 喜 (ㄒㄧˇ) 歡 (ㄏㄨㄢ) 吃 (ㄔ) 那 (ㄋㄚˋ) 些 (ㄒㄧㄝ) 口 (ㄎㄡˇ) 味 (ㄨㄟˋ) 的 (˙ㄉㄜ) 呢 (˙ㄋㄜ)?

nǐ              xǐ          huān          chī       nà          xiē            kǒu          wèi          de            ne

 

Vocabularios de esta unidad:

中秋節(ㄓㄨㄥㄑㄧㄡㄐㄧㄝˊ) zhōng qiū jiē  Festival de Medio Otoño (Festival de la Luna)

有(ㄧㄡˇ) yǒu  haber, tener

計畫(ㄐㄧˋㄏㄨㄚˋ) jì huà  plan o planear

決定(ㄐㄩㄝˊㄉㄧㄥˋ) jué dìng   decidir

往年(ㄨㄤˇㄋㄧㄢˊ) wǎng nián  años anteriores

家人(ㄐㄧㄚㄖㄣˊ) jiā rén  familiares

聚餐(ㄐㄩˋㄘㄢ) jù cān  reunirse para comer

之後(ㄓㄏㄡˋ) zhī hòu  después

花園(ㄏㄨㄚㄩㄢˊ) huā yuán  jardín

喝茶(ㄏㄜㄔㄚˊ) hē chá  tomar el té

賞月(ㄕㄤˇㄩㄝˋ) shǎng yuè  contemplar la luna

吃(ㄔ) chī  comer

月餅(ㄩㄝˋㄅㄧㄥˇ) yuè bǐng  pastel de la luna

今年(ㄐㄧㄣㄋㄧㄢˊ) jīn nián  en el presente año

父母(ㄈㄨˋㄇㄨˇ) fù mǔ  padres

不(ㄅㄨˋ)在家(ㄗㄞˋㄐㄧㄚ) bù zài jiā   no estar en casa

出國(ㄔㄨㄍㄨㄛˊ) chū guó  salir del país

旅行(ㄌㄩˇㄒㄧㄥˊ) lǚ xíng  viaje

派對(ㄆㄞˋㄉㄨㄟˋ) pài duì  fiesta

主意(ㄓㄨˇㄧˋ) zhǔ yì  idea

農曆(ㄋㄨㄥˊㄌㄧˋ) nóng lì  calendario agrario

國曆(ㄍㄨㄛˊㄌㄧˋ) guó lì   calendario gregoriano

星期日(ㄒㄧㄥㄑㄧˊㄖˋ)shì xīng qī rì  domingo

真(ㄓㄣ)巧(ㄑㄧㄠˇ) zhēn qiǎo   qué casualidad

隔(ㄍㄜˊ)天(ㄊㄧㄢ) gé tiān  al día siguiente

教師節(ㄐㄧㄠˋㄕㄐㄧㄝˊ) jiāo shī jiē  Día del Maestro

烤(ㄎㄠˇ)肉(ㄖㄡˋ) kǎo ròu  barbacoa

大廚(ㄉㄚˋㄔㄨˊ) dà chú chef

月(ㄩㄝˋ)餅(ㄅㄧㄥˇ) yuè bǐng  luna

口(ㄎㄡˇ)味(ㄨㄟˋ) kǒu wèi  sabor