Clases de chino mandarín (5)

0
357

En el programa de hoy vamos a tomarnos el Metro de la ciudad de Taipéi, y a preguntar cómo llegar a una determinada estación.

 

Aquí está el contenido de la clase con la escritura en chino tradicional y su pronunciación (al lado de cada palabra está la fonética zhù yīn, mientras que la fonética pīn yīn se encuentra debajo de cada letra):

 

Unidad cinco:

搭(ㄉㄚ)捷(ㄐㄧㄝˊ)運(ㄩㄣˋ)

dā        jié            yùn

 

S: 您(ㄋㄧㄣˊ)好(ㄏㄠˇ) , 不(ㄅㄨˋ)好(ㄏㄠˇ)意(ㄧˋ)思(ㄙ)打(ㄉㄚˇ)擾(ㄖㄠˇ)您(ㄋㄧㄣˊ)一(ㄧ)下(ㄒㄧㄚˋ) !

nín          hǎo              bù        hǎo         yì       sī      dǎ         rǎo          nín           yī      xià

我(ㄨㄛˇ)想(ㄒㄧㄤˇ)搭(ㄉㄚ)乘(ㄔㄥˊ)捷(ㄐㄧㄝˊ)運(ㄩㄣˋ) ,

wǒ       xiǎng           dā     chéng      jié            yùn

最(ㄗㄨㄟˋ)近(ㄐㄧㄣˋ)的(˙ㄉㄜ)捷(ㄐㄧㄝˊ)運(ㄩㄣˋ)站(ㄓㄢˋ)在(ㄗㄞˋ)哪(ㄋㄚˇ)呢(˙ㄋㄜ) ?

zuì           jìn            de         jié            yùn      zhàn       zài        nǎ           ne

 

A: 捷(ㄐㄧㄝˊ)運(ㄩㄣˋ)站(ㄓㄢˋ)的(˙ㄉㄜ)入(ㄖㄨˋ)口(ㄎㄡˇ)離(ㄌㄧˊ)這(ㄓㄜˋ)裡(ㄌㄧˇ)

jié           yùn       zhàn      de          rù         kǒu         lí          zhè        lǐ

大(ㄉㄚˋ)約(ㄩㄝ)兩(ㄌㄧㄤˇ)條(ㄊㄧㄠˊ)街(ㄐㄧㄝ) 。

dà         yuē    liǎng           tiáo           jiē

你(ㄋㄧˇ)在(ㄗㄞˋ)這(ㄓㄜˋ)一(ㄧ)個(ㄍㄜˋ)路(ㄌㄨˋ)口(ㄎㄡˇ)右(ㄧㄡˋ)轉(ㄓㄨㄢˇ) ,

nǐ          zài         zhè       yī       gè        lù          kǒu        yòu      zhuǎn

直(ㄓˊ)走(ㄗㄡˇ)一(ㄧ)條(ㄊㄧㄠˊ)街(ㄐㄧㄝ) ,

zhí    zǒu          yī      tiáo          jiē

到(ㄉㄠˋ)了(˙ㄌㄜ)紅(ㄏㄨㄥˊ)綠(ㄌㄩˋ)燈(ㄉㄥ)再(ㄗㄞˋ)左(ㄗㄨㄛˇ)轉(ㄓㄨㄢˇ) ,

dào       le        hóng           lǜ         dēng     zài         zuǒ          zhuǎn

就(ㄐㄧㄡˋ)可(ㄎㄜˇ)以(ㄧˇ)看(ㄎㄢˋ) 到(ㄉㄠˋ) 捷(ㄐㄧㄝˊ)運(ㄩㄣˋ)站(ㄓㄢˋ) 。

jiù            kě          yǐ        kàn        dào        jié            yùn      zhàn

 

S: 謝(ㄒㄧㄝˋ)謝(ㄒㄧㄝˋ)您(ㄋㄧㄣˊ) !

xiè           xiè            nín

 

A: 不(ㄅㄨˋ)用(ㄩㄥˋ)客(ㄎㄜˋ)氣(ㄑㄧˋ) !

bù        yòng      kè         qì

 

S: 您(ㄋㄧㄣˊ)好(ㄏㄠˇ) , 我(ㄨㄛˇ)要(ㄧㄠˋ)去(ㄑㄩˋ)圓(ㄩㄢˊ)山(ㄕㄢ)站(ㄓㄢˋ) ,

nín          hǎo              wǒ        yào        qù        yuán     shān     zhàn

請(ㄑㄧㄥˇ)問(ㄨㄣˋ)我(ㄨㄛˇ)要(ㄧㄠˋ)在(ㄗㄞˋ)幾(ㄐㄧˇ)號(ㄏㄠˋ)月(ㄩㄝˋ)台(ㄊㄞˊ)

qǐng         wèn       wǒ         yào        zài         jǐ          hào       yuè         tái

搭(ㄉㄚ)車(ㄔㄜ)呢(˙ㄋㄜ) ?

dā       chē       ne

 

A: 我(ㄨㄛˇ)們(˙ㄇㄣ)在(ㄗㄞˋ) 5 (ㄨˇ) 號(ㄏㄠˋ)線(ㄒㄧㄢˋ) ,

wǒ        men        zài         wǔ        hào      xiàn

這(ㄓㄜˋ)裡(ㄌㄧˇ)是(ㄕˋ)國(ㄍㄨㄛˊ)父(ㄈㄨˋ)紀(ㄐㄧˋ)念(ㄋㄧㄢˋ)館(ㄍㄨㄢˇ)站(ㄓㄢˋ) 。

zhè       lǐ            shì    guó           fù          jì          niàn        guǎn         zhàn

從(ㄘㄨㄥˊ)這(ㄓㄜˋ)個(ㄍㄜˋ)手(ㄕㄡˇ)扶(ㄈㄨˊ)梯(ㄊㄧ)下(ㄒㄧㄚˋ)去(ㄑㄩˋ) ,

cóng       zhè        gè          shǒu      fú          tī         xià           qù

搭(ㄉㄚ) 左(ㄗㄨㄛˇ) 手(ㄕㄡˇ))邊(ㄅㄧㄢ)往(ㄨㄤˇ)永(ㄩㄥˇ)寧(ㄋㄧㄥˊ)方(ㄈㄤ)向(ㄒㄧㄤˋ)的(˙ㄉㄜ)

dā        zuǒ            shǒu       biān        wǎng      yǒng       níng        fāng     xiàng         de

列(ㄌㄧㄝˋ)車(ㄔㄜ) , 在(ㄗㄞˋ)台(ㄊㄞˊ)北(ㄅㄟˇ)車(ㄔㄜ)站(ㄓㄢˋ)下(ㄒㄧㄚˋ)車(ㄔㄜ) 。

liè           chē            zài         tái         běi        chē      zhàn      xià           chē

到(ㄉㄠˋ)台(ㄊㄞˊ)北(ㄅㄟˇ)車(ㄔㄜ)站(ㄓㄢˋ)時(ㄕˊ) , 請(ㄑㄧㄥˇ)轉(ㄓㄨㄢˇ) 2(ㄦˋ) 號(ㄏㄠˋ)線(ㄒㄧㄢˋ)

dào       tái         běi        chē      zhàn       shí        qǐng          zhuǎn           èr     hào       xiàn

往(ㄨㄤˇ)淡(ㄉㄢˋ)水(ㄕㄨㄟˇ) 的(˙ㄉㄜ) 方(ㄈㄤ)向(ㄒㄧㄤˋ),

wǎng    dàn        shuǐ           de           fāng      xiàng

第(ㄉㄧˋ)四(ㄙˋ)站(ㄓㄢˋ)就(ㄐㄧㄡˋ)是(ㄕˋ)圓(ㄩㄢˊ)山(ㄕㄢ)站(ㄓㄢˋ) 。

dì          sì      zhàn      jiù            shì    yuán     shān    zhàn

 

S: 請(ㄑㄧㄥˇ)問(ㄨㄣˋ) 2(ㄦˋ) 號(ㄏㄠˋ)線(ㄒㄧㄢˋ)會(ㄏㄨㄟˋ)很(ㄏㄣˇ)難(ㄋㄢˊ)找(ㄓㄠˇ)嗎(˙ㄇㄚ) ?

qǐng          wèn         èr      hào      xiàn          huì           hěn       nán       zhǎo       ma

 

A: 您(ㄋㄧㄣˊ)可(ㄎㄜˇ)以(ㄧˇ)看(ㄎㄢˋ)指(ㄓˇ)示(ㄕˋ)牌(ㄆㄞˊ) ,

nín           kě          yǐ       kàn        zhǐ      shì      pái

上(ㄕㄤˋ) 面(ㄇㄧㄢˋ) 都(ㄉㄡ)有(ㄧㄡˇ)中(ㄓㄨㄥ)文(ㄨㄣˊ)和(ㄏㄜˊ)英(ㄧㄥ)文(ㄨㄣˊ) 。

shàng   miàn           dōu       yǒu      zhōng       wén       hé       yīng       wén

如(ㄖㄨˊ)果(ㄍㄨㄛˇ)迷(ㄇㄧˊ)路(ㄌㄨˋ) , 可(ㄎㄜˇ)以(ㄧˇ)再(ㄗㄞˋ)問(ㄨㄣˋ)人(ㄖㄣˊ) 。

rú         guǒ           mí         lù               kě          yǐ       zài        wèn       rén

 

S: 謝(ㄒㄧㄝˋ)謝(ㄒㄧㄝˋ)您(ㄋㄧㄣˊ) !

xiè           xiè            nín

 

A: 別(ㄅㄧㄝˊ)客(ㄎㄜˋ)氣(ㄑㄧˋ) !

bié           kè         qì

 

 

Vocabularios de esta unidad:

捷運 (jié yùn) metro, subte

您好 (nín hǎo) ¿Cómo está Ud.?

不好意思 (bù hǎo yì sī) disculpe, me da pena

打擾 (dǎ rǎo) interrumpir, molestar

一下 (yī xià)  un momento

想 (xiǎng) pensar

搭乘 (dā chéng) tomar, coger

最近 (zuì jìn) más cercano, últimamente

捷運站 (jié yùn zhàn) estación de metro

在哪?(zài nǎ) dónde?

入口 (rù kǒu) entrada

大約 (dà yuē) aproximadamente

兩條街 (liǎng tiáo jiē) dos calles

路口 (lù kǒu) cruce de calles

右轉 (yòu zhuǎn) girar a la derecha

直走 (zhí zǒu) caminar derecho

一條街 (yī tiáo jiē) una calle

紅綠燈 (hóng lǜ dēng) semáforo

左轉 (zuǒ zhuǎn) girar a la izquierda

謝謝 (xiè xiè) gracias

不用客氣 (bù yòng kè qì) de nada

要 (yào) querer, deber

去 (qù) ir

幾號 (jǐ hào) qué número

月台 (yuè tái) andén

在 (zài) estar, en

這個(zhè gè) este

手扶梯 (shǒu fú tī) escalera mecánica

坐(zuò) sentarse

方向 (fāng xiàng) dirección

列車 (liè chē) tren

下車 (xià chē)   bajarse del vehículo/ tren

很難 (hěn nán) muy difícil

找 (zhǎo) buscar

看 (kàn) mirar, ver

指示牌 (zhǐ  shì  pái) señalarización

上面 (shàng  miàn) arriba

中文 (zhōng wén) chino

和 (hé) y/e

英文 (yīng wén) inglés

如果 (rú guǒ) en caso de, si…

迷路 (mí lù) perderse

可以 (kě yǐ) se puede

再 (zài) volver a

問人 (wèn rén) preguntar a la gente

別客氣 (bié kè qì) de nada